Χορηγίες για εγκατάσταση/αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού σε οικίες

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) ανακοινώνει ότι από την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζει η εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες.

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δέσμης Σχεδίων που επεξεργάζεται και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές μέσω χρηματοδότησης μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) και εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε. για το 2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 1.000 εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για το Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία και στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πρέπει να παραδίδονται  στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε στη διεύθυνση, Ανδρέα Αραούζου 13-15, 5ος Όροφος, Λευκωσία ή στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.

Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για  ηλιακά  συστήματα/ ηλιακά πλαίσια  τα  οποία  έχουν  αγορασθεί  και εγκατασταθεί  μετά  την  01/01/2017 και προνοεί παροχή χορηγίας:
Α. μέχρι €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης,
Β.  μέχρι €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων.

Η παραλαβή των αιτήσεων δεν δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Συστήνεται όπως, πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί το Σχέδιο και τυχόν διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.energy.gov.cy.
Τηλέφωνα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409361, 22409382, 22409445.