Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα επίσημα, ότι εξουσιοδότησε την Ελλάδα, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, να παρατείνει κατά 20 χρόνια την παραχώρηση που χορηγείται στον ΔΑΑ για τη λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα με την Κομισιόν το τέλος που πληρώνει για την επέκταση σέβεται τις συνθήκες της αγοράς και ως εκ τούτου ο ΔΑΑ δεν λαμβάνει αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα ή ενίσχυση.

Σημειώνεται ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος λειτουργεί από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ (ΔΑΑ) με σύμβαση παραχώρησης που καλύπτει την περίοδο 1996 έως 2026. Σύμφωνα με το μέτρο που κοινοποίησε η Ελλάδα στην Κομισιόν, η παραχώρηση αυτή θα παραταθεί μέχρι το 2046 έναντι καταβολής αυξημένης αμοιβής.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, μια παραχώρηση για την εμπορική εκμετάλλευση υποδομών μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένη από κρατικές ενισχύσεις εάν χορηγείται με όρους που θα είχε δεχθεί και ιδιωτική εταιρεία που λειτουργεί υπό συνθήκες αγοράς κατά τη χορήγηση παραχώρησης για παρόμοια περιουσιακά στοιχεία.

Η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η αρχική αξία της παρατεταμένης παραχώρησης που πρότεινε ο ΔΑΑ ύψους 484 εκατ. ευρώ βασίστηκε σε οικονομικές και επιχειρηματικές παραμέτρους που δεν ήταν σύμφωνες με τις συνθήκες της αγοράς. Ένας ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης δεν θα είχε δεχθεί μια τέτοια προσφορά και ως εκ τούτου η παράταση της παραχώρησης με τους όρους αυτούς θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συνεργάστηκε ενεργά με την Κομισιόν για τον καθορισμό της κατάλληλης αγοραίας αξίας της  παραχώρησης, η οποία δεν θα συνεπαγόταν πλέον κρατική ενίσχυση. Το τέλος που θα καταβάλει ο ΔΑΑ στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά σε € 1.115 εκατ.

Λόγω της αυξημένης τιμής, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η παραταθείσα παραχώρηση δεν συνεπάγεται κρατική ενίσχυση, επειδή ο ΔΑΑ θα καταβάλει τέλος σε τιμές αγοράς.

Η σημερινή απόφαση της Κομισιόν αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν πριν από τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας παράτασης της σύμβασης παραχώρησης.

Οι υπηρεσίες της Κομισιόν αξιολόγησαν επίσης την επέκταση στο πλαίσιο του μηχανισμού εκ των προτέρων αξιολόγησης δημόσιων συμβάσεων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τη συμβατότητά του με το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων.