Επιστημονικό σεμινάριο για την καταγωγή των Ελλήνων


Υπεύθυνες απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν την προέλευση και την πορεία των Ελλήνων φιλοδοξεί να δώσει ένα πρωτότυπο σεμινάριο 10 διαλέξεων με τον καθηγητή – ερευνητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας Θεόδωρο Γ. Γιαννόπουλο. Το σεμινάριο με τίτλο: “Έλληνες: ποῖ δὴ καὶ πόθεν; Μια αρχαιολογική και διεπιστημονική αναζήτηση στο χώρο και το χρόνο” απευθύνεται τόσο στους προερχόμενους από το χώρο της αρχαιολογίας όσο και στο ευρύτερο κοινό και θα γίνει στην ελληνική γλώσσα. Πρόκειται για μια συνεργασία με την εταιρεία Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας (www.aegeussociety.org).
Στο σεμινάριο εξετάζεται το «από πού» (πόθεν) και το «προς πού» (ποῖ δὴ) των Ελλή­νων υπό ένα διαχρονικό και διεπιστημονικό πρίσμα. Τον κορμό της αφήγησης αποτελεί η πα­ρουσίαση των πιο πρόσφατων επιστη­μονικών εξελίξεων για την προ­έλευση του ελληνικού πολι­τισμού μέσα από το σχετικό ερευνητικό έργο του ομιλητή. Παράλ­ληλα, η αναζήτηση της προέλευ­σης συνδυάζεται και με την εξέταση ορισμένων σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων σε σχέση με την ελ­ληνική πολιτισμική ταυτότητα σε διαχρονικό και συγχρονικό επίπεδο. Αξιοποιώντας συνδυαστι­κά ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων από την χώρο της αρχαιο­λογίας, της ιστορίας, της γλωσσολογίας, καθώς και της πολιτισμι­κής ανθρωπολογίας, γίνεται προσπάθεια να τεθεί μια νέα βάση για την κα­τανόηση όχι μόνο συγκεκριμένων πτυχών του παρελ­θόντος, αλλά και ορισμένων κρίσιμων παρα­μέτρων του αβέβαιου ελληνικού παρόντος.
Το σεμινάριο αποτελεί την πολλαπλώς εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη εκδοχή ενός επιτυχημένου, ομότιτλου κύκλου διαλέξεων που είχε δώσει ο ομιλητής το 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν στα γραφεία της νέας αρχαιολογικής εταιρείας το “Σπίτι του Αρχαιολόγου” στην Αθήνα (Λητούς 1, Μρούσι) αλλά και διαδικτυακά. Το σεμινάριο θα διαρκέσει από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου και οι διαλέξεις θα δίνονται κάθε Τρίτη μεταξύ των ωρών 18.00-20.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις διαλέξεις ή και μεμονωμένες. Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί μόνο για την παρακολούθηση όλων των θεματικών ενοτήτων του σεμιναρίου.
Το κόστος για όλες τις διαλέξεις κυμαίνεται μεταξύ 100-125 ευρώ.
>>Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του σεμιναρίου, εδώ.
Ο καθηγητής Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος διδάσκει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, παράλληλα με την ερευνητική, συγγραφική και μεταφραστική του δραστηριότητα. Το βιβλίο του «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;» (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, Λυκούργειο Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 2013) παρουσιάζει με συστηματικό, αλλά και εύληπτο τρόπο την ιστορία της μακράς και διεθνούς επιστημονικής διερεύνησης των απαρχών του ελληνικού πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο που έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από επιστημονικούς φορείς, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών και σημείωσε εκδοτική επιτυχία με θετικά σχόλια και παρουσιάσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στο βιβλίο, όπως και στο σεμινάριο, ο καθηγητής δίνει υπεύθυνες απαντήσεις μέσα από σύγχρονη επιστημονική έρευνα για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού.
 
Η δομή του σεμιναρίου

  • • 1ο μάθημα:  Μια εισαγωγή στη θεωρητική μελέτη των κοινωνιών.
  • • 2ο μάθημα: Έλληνες: γλώσσα, έθνος, «φυλή». Θεωρητικές προσεγγίσεις της ταυτότητας.
  • • 3ο μάθημα: Αναζητώντας τις ρίζες της ελληνικής γλώσσας: το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και οι αρχαίες παραδόσεις.
  • • 4ο μάθημα: Το «προελληνικό υπόστρωμα», τα αρχαιότερα ίχνη της ελληνικής γλώσσας και οι προ­αλφαβητικές γραφές του Αιγαίου.
  • • 5ο μάθημα: Η «έλευση των Ελλήνων» στην Εποχή του Χαλκού; Η περίοδος των Καθέτων Λακκοει­δών Τάφων (18ος – 16ος αι. π.Χ.) και η ύστερη 3η χιλιετία π.Χ.
  • • 6ο μάθημα: Το παρελθόν του παρελθόντος: το χρονικό βάθος των μυθολογικών παραδόσεων και η «έλευση των Ελλήνων» στα τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ.
  • • 7ο μάθημα: Το νεολιθικό χρονικό παράθυρο για την διασπορά των ινδοευρω­παϊκών γλωσσών.
  • • 8ο μάθημα: Το παλαιολιθικό χρονικό παράθυρο για την διασπορά των ινδοευρω­παϊκών γλωσσών.
  • • 9ο μάθημα: Πληθυσμιακή γενετική και προϊστορική έρευνα: μια αμφιλεγόμενη σχέση.
  • • 10ο μάθημα: Η καταγωγή των (Νεο)ελλήνων: η δύσκολη πορεία από την ιστορία στην ανθρωπο­λογία.

 

Ο καθηγητής Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος – Σύντομο βιογραφικό
Ο Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε το 1979 στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Πάτρα. Εί­ναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και δι­δάκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (2007). Η διδακτορική του διατριβή δημοσιεύτηκε το 2008 στα γερμανικά με τίτλο Η τελευταία ελίτ του μυκηναϊκού κό­σμου. Η Αχαΐα στη μυ­κηναϊκή εποχή και το φαινόμενο των ταφών πολεμιστών κατά τον 12ο-11ο αιώνα π.Χ. (Dr. Rudolf Habelt, Βόννη). Μετά το τέλος του διδακτορικού στράφηκε στην μεταδιδα­κτορική εκείνη έρευνα που είχε ως προϊόν το βι­βλίο «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;» Οι υπεύθυνες απα­ντήσεις της επιστήμης και η παρούσα κατάστα­ση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2012, Λυκούργειο Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 2013), το οποίο έτυχε μιας ιδιαίτερα θερμής υποδοχής από τους επιστημονικούς φορείς, το αναγνωστικό κοινό και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα. Την περίοδο αυτή εργάζεται ως διδάσκων και συντονιστής Θεματικών Ενοτήτων στο Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πο­λιτισμό» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ­πρου και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ασκώντας παράλληλα ερευνητική, συγγραφική και μεταφραστική δραστηριότητα. Στα ερευ­νητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, το ινδοευρωπαϊκό πρόβλημα και η προϊστορία των γλωσσών, καθώς επίσης και ζητήματα αρχαιολογικής θεωρίας, επιστημολογίας και πολιτιστικής ανθρωπολογίας του παρελ­θόντος και του παρόντος.
 
Στοιχεία επικοινωνίας για το σεμινάριο
Τηλ.: 210-6149103
Email: info@archaeome.com ή  info@aegeussociety.org 
Λητούς 1, Μαρούσι