Δεν προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες για την Alpha Bank από τα τέστ αντοχής του SSM

Δεν προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες για την Alpha Bank ως αποτέλεσμα της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων που διενήργησε το 2018 ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM), με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 9,7% για το έτος 2020 στο δυσμενές σενάριο και σε 20,4% στο βασικό σενάριο της Άσκησης.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Alpha Bank, σε δήλωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας Δημήτριος Μαντζούνης αναφέρει ότι “η εξαιρετική επίδοση στην Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων επιβεβαιώνει την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Alpha Bank, και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς στόχους μας».
«H κεφαλαιακή θέση της Τραπέζης, η υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, μας επιτρέπει να εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων και να συμβάλουμε στην ανάκαμψη της οικονομίας, ενισχύοντας περαιτέρω την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων”, υπογραμμίζει.
Ειδικότερα, η Alpha Bank αναφέρει στην ανακοίνωση ότι «ολοκλήρωσε με επιτυχία την Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018 (Stress Test) για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Αναφέρει επίσης ότι η Άσκηση πραγματοποιήθηκε υπό το βασικό και το δυσμενές σενάριο μακροοικονομικών παραδοχών με χρονικό ορίζοντα τριών ετών (2018-2020) και σημείο αναφοράς τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2017 (static balance sheet approach), αναμορφωμένο για την επίδραση της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9) και προσθέτει ότι στο πλαίσιο της Ασκήσεως, δεν εφαρμόσθηκε κανένα ελάχιστο όριο ή όριο κεφαλαίων.
Υπό το βασικό σενάριο, σύμφωνα με την Alpha Bank, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 20,4% για το έτος 2020 μετά από τη σταδιακή ενσωμάτωση της επιδράσεως από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9), ενισχυμένος κατά 212 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της υψηλής κερδοφορίας προ προβλέψεων σύμφωνα με τις παραδοχές του βασικού σεναρίου.
Προσθέτει ότι υπό το δυσμενές σενάριο, ο ελάχιστος Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 9,7% για το έτος 2020 μετά από τη σταδιακή ενσωμάτωση της επιδράσεως από την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 (IFRS 9), μειωμένος κατά 856 μονάδες βάσεως, κυρίως ως αποτέλεσμα της αρνητικής επιπτώσεως του πιστωτικού κινδύνου που οφείλεται στο μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και στην εφαρμοσθείσα μεθοδολογία.
«Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), το αποτέλεσμα της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, αξιολογήθηκε από το Εποπτικό του Συμβούλιο και διαπιστώθηκε η μη ύπαρξη κεφαλαιακού ελλείμματος, επομένως δεν προκύπτουν κεφαλαιακές ανάγκες ως αποτέλεσμα της Ασκήσεως», υπογραμμίζει στην ανακοίνωση η Alpha Bank.