Το ΔΕΕ καταδίκασε την Πολωνία για τη δασική διαχείριση της περιοχής Natura 2000 Puszcza Białowieska

Οι δραστηριότητες δασικής διαχειρίσεως στην περιοχή του δικτύου Natura 2000 Puszcza Białowieska τις οποίες αποφάσισε η Πολωνία είναι αντίθετες προς το δίκαιο της Ένωσης, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών οδηγεί στον αφανισμό μέρους αυτής της περιοχής.

Η υποθεση έφτασε στο ΔΕΕ μετά από διαδικασία επί παραβάσει που ξεκίνησε η Κομισιόν εναντίων της Πολωνίας εκτιμώντας ότι οι αρχές παρέλειψαν να διασφαλίσουν ότι αυτές οι δραστηριότητες δασικής διαχειρίσεως δεν θα έθιγαν την ακεραιότητα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 Puszcza Białowieska, άσκησε στις 20 Ιουλίου 2017 προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου για να διαπιστωθεί ότι η Πολωνία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες περί οικοτόπων και περί πτηνών.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Πολωνία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις οδηγίες αυτές. Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η υλοποίηση των επίμαχων δραστηριοτήτων ενεργού δασικής διαχειρίσεως οδηγεί στον αφανισμό μέρους της περιοχής του δικτύου Natura 2000 Puszcza Białowieska. Επομένως, οι δραστηριότητες αυτές δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως μέτρα διασφαλίζοντα τη διατήρηση της εν λόγω περιοχής. Κατά το Δικαστήριο, από την επιχειρηματολογία που ανέπτυξε η Πολωνία δεν προκύπτει ότι οι επίμαχες δραστηριότητες ενεργού δασικής διαχειρίσεως μπορούν να δικαιολογηθούν.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει καταρχάς ότι η οδηγία περί οικοτόπων επιβάλλει στα κράτη μέλη σειρά ειδικών υποχρεώσεων και διαδικασιών με σκοπό τη διασφάλιση της διατηρήσεως ή, κατά περίπτωση, της επαναφοράς σε ικανοποιητική κατάσταση διατηρήσεως των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας που έχουν ενδιαφέρον για την Ένωση, ώστε να επιτευχθεί ο γενικότερος σκοπός της ίδιας οδηγίας που είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά τις προστατευόμενες δυνάμει των διατάξεών της περιοχές.

Συγκεκριμένα, η έγκριση σχεδίου ή έργου επιτρέπεται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν διαμορφώσει, κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως που εγκρίνει την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου ή έργου, την πεποίθηση ότι αυτό δεν πρόκειται να έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα της σχετικής περιοχής. Εν προκειμένω, το ΔΕΕ διαπιστώνει ότι οι πολωνικές αρχές, καθόσον δεν διέθεταν όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επιπτώσεων των επίμαχων δραστηριοτήτων ενεργού δασικής διαχειρίσεως στην ακεραιότητα της περιοχής του δικτύου Natura 2000 Puszcza Białowieska, δεν διενήργησαν, πριν από την έκδοση του παραρτήματος του 2016 και της αποφάσεως αριθ. 51, δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών και, ως εκ τούτου, παρέβησαν την υποχρέωση που υπέχουν από την οδηγία περί οικοτόπων.

Το ΔΕΕ υπογραμμίζει συναφώς ότι η εκτίμηση επιπτώσεων την οποία διενήργησαν οι πολωνικές αρχές το 2015 δεν μπορούσε ως εκ του περιεχομένου της να άρει οποιαδήποτε επιστημονική αμφιβολία ως προς τις επιβλαβείς συνέπειες της αποφάσεως του 2016 για την περιοχή του δικτύου Natura 2000 Puszcza Białowieska.