Οδηγίες σε μέλη ΣΥΚΑΛΑ για νομικά διαβήματα

Μετά από ενδελεχή διαβούλευση με τους νομικούς του συμβούλους, ο ΣΥΚΑΛΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι τουλάχιστο συζητήσιμο ότι οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες οδήγησαν στην εφαρμογή μέτρων που επηρέασαν τους καταθέτες στην Κύπρο, ήταν αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ότι υφίστανται δυνητικά βάσιμοι λόγοι για έγερση απαίτησης για αποζημιώσεις ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του Άρθρου 340 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανακοίνωση του ΣΥΚΑΛΑ καλεί τα μέλη του να εμπλακούν συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έγγραφα. Ο ΣΥΚΑΛΑ θεωρεί ότι επειδή θα υπάρξουν αρκετοί καταθέτες που θα εμπλακούν, το κόστος για τον κάθε συμμετέχοντα δεν θα είναι αποτρεπτικό.

Αναφέρει ακόμη ότι όσοι αποφασίσουν να μην εμπλακούν τώρα, δεν θα μπορούν να υποβάλουν τέτοια απαίτηση στο μέλλον και τούτο επειδή η οποιαδήποτε απόφαση εκδοθεί, θα αφορά μόνο αυτούς που θα εμπλακούν στην εν λόγω νομική διαδικασία.